(Pontevedra) Convenio Colectivo Comercio de Alimentación (2012-2015)


Lunes 24 de junio de 2013
por  Convenios Colectivos
popularidad : 14%  Visitas  165
(Pontevedra) Convenio Colectivo Comercio de Alimentación (2012-2015) (EN VIGOR)CONVENIO DE COMERCIO ALIMENTACION DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA
ANOS 2012-2013-2014-2015

CAPITULO I. Ámbito de aplicación e duración
ARTIGO 1.—AMBITO TERRITORIAL, PERSOAL E FUNCIONAL

o presente convenio afecta no seu contido normativo a toda a provincia de Pontevedra, e abrangue
tódalas actividades do sector“ComerCio De ALimentACiÓn”,nas que se inclúen comerciantes por
xunto, distribuidores, detallistas, supermercados, autoservicios e similares, e, en xeral, a tódalas
empresas dos sectores“ComerCio ALimentACiÓn”e“ComerCio De GAnDerÍA”.

ARTIGO 2. VIXENCIA, DURACIÓN E PRÓRROGA.

este Convenio terá unha duración de catro anos, contados dende o 1 de xaneiro de 2012 ata o 31 de
decembro do ano 2015. entrará en vigor o día da súa publicación, aínda que os sus efectos económicos
pactados terán efecto retroactivo o 1 de Xaneiro do 2013, en tódolos conceptos especificados no art. 23.

o presente convenio considerarase automaticamente denunciado unha vez rematada a vixencia.
o vixente convenio con independencia da súa vixencia prevista, manterá a súa aplicación ata que
sexa substituído por un convenio do mesmo ámbito.

CAPITULO II.Clasificación profesional
ARTIGO 3. PROMOCIÓN PROFESIONAL

Crearase a categoría de caixeira/o no Grupo iii,nivel A.
As/os auxiliaresde caixa,Grupo iii,nivel B,pasarána caixeiras/os aos tres anos,no grupo iii,nivelA.
As/os axudantes de dependentes, Grupo iii, nivel B pasarán a dependentes aos tres anos, no grupo
iii,nivel A.
As/os auxiliares de caixa maior de 25 anos,Grupo iii,nivelA,pasarán a nova categoría de caixeira/o
maior no Grupo ii,nivel B.
todo iso nas empresas de polo menos 30 traballadoras/es.

As/os traballadoras/es que leven mais de tres anos nas categorías de axudantes de dependentes e
auxiliares de caixa,pasarán ás categorías de promoción a partir do día 1 de xaneiro de 2007.

os/as traballadores/as que leven máis de tres anos nas categorías de Caixeiros/as e mozos/as
especializados/as a data 15 de decembro de 2009, pasarán ás categorías de Caixeiro/a maior e
Profesional oficial de 2ª respectivamente.

os/as traballadores/as que leven máis de cinco anos nas categorías de Dependente/a a data 15 de
decembro de 2009,pasarán á categoría de Dependente/a maior.

ARTIGO 4. PERÍODO DE PROBA

o ingreso entenderase provisional mentres non se cumprise o período de proba que,para cada grupo
profesional dos enumerados na Clasificación Profesional, se detalla a seguir:

  • *Grupo i: 6 meses.
  • *Grupo ii: 3 meses.
  • *Grupo iii: 1 mes. (....)

Archivos adjuntos/Descargar documentos:

Convenio Colectivo Comercio de Alimentación
Convenio Colectivo Comercio de Alimentación


Comentar el Artículo

Facebook        Google+        Sindicación RSSÁmbito Estatal-InterprovincialEstadísticas

Última actualización

Sábado 10 de septiembre de 2016

Publicación

2342 Artículos

Visitas

19 hoy
246 ayer
1771815 desde el principio