(Barcelona) Convenio Colectivo Construcción y Obras Públicas. Calendario laboral 2013


Lunes 14 de enero de 2013
por  Convenios Colectivos
popularidad : 6%  Visitas  3202
(Barcelona) Calendario laboral 2013 Convenio Colectivo Construcción y Obras Públicas.


ACORD DE LA COMISSIÓ PARITÀRIA DEL CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓ I OBRES PÚBLIQUES DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

A la ciutat de Barcelona, essent les onze hores del dia 20 de desembre de 2012, es reuneix en primera convocatòria, la
Comissió del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona, al carrer
Comte Salvatierra, 5-15, sota la presidència del senyor Xavier Crespán i Echegoyen, amb l’assistència de les persones
esmentades, en les representacions que respectivament s’hi indiquen, i actuant de secretari, el senyor Jordi Altafaja
Diví.

Com sigui que hi són presents els membres titulars de la Comissió Paritària, s’obre tot seguit la sessió de conformitat
amb l’ordre del dia establert:

Com a únic punt de l’ordre del dia, i d’acord amb la competència conferida per l’article 38.2 del vigent Conveni col·lectiu,
aquesta Comissió acorda establir el Calendari Laboral per a l’any 2013 en els següents termes:

Les festes oficials son:

 • 1 de gener (Any Nou)
 • 29 de març (Divendres Sant)
 • 1 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida)
 • CVE N- úm. de reg si tre: 0620130000242
 • Dilluns, 14 de gener de 2013
 • 1 de maig (Festa del treball)
 • 24 de juny (Sant Joan)
 • 15 d’agost (L’Assumpció)
 • 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
 • 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
 • 1 de novembre (Tots Sants)
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució)
 • 25 de desembre (Nadal)
 • 26 de desembre (Sant Esteve)

Jornades especials, son: el 27 i 28 de març, 23 de setembre, 31 d’octubre, i el 30 i 31 de desembre.

La jornada anual per a l’any 2013 es fixa en 1.738 hores, que equival a 217 dies de treball més 2 hores, a l’espera de la
jornada anual definitiva que es pugui pactar en el Conveni estatal. En el supòsit que el Conveni estatal de construcció
pacti una jornada diferent a les 1.738 hores, ambdues parts es comprometen a adequar aquest Calendari laboral a la
jornada efectivament pactada.

Aquest Calendari es orientatiu i ha estat confeccionat fixant com dates de vacances de l’1 al 30 d’agost, ambdós
inclosos.

La Festa del Patró es realitzarà el 17 de juny i els tres dies festius de Nadal seran el 23, 24 i 27 de desembre.

Manca assignar les dues festes locals a proposta dels municipis respectius, quedant un excés de 0,25 dies,
conseqüència d’això es treballarà 1 hora més els dies 2 i 3 de maig.
En el supòsit que les festes locals coincideixin amb dissabte, diumenge o qualsevol dels festius de Conveni, es
traslladarà al primer dia laborable següent. Tanmateix, si qualsevol de les festes locals coincideix amb els dies 2 i/o 3 de
maig, l’hora d’excés es traslladarà al primer dia laborable següent.
Durant l’últim trimestre de l’any 2013, la Comissió Paritària es reunirà per tal d’establir el Calendari Laboral per a l’any
2014.

L’horari de treball fixat en els centres de treball d’obra per a l’any 2013 serà de dilluns a divendres, de 08.00 a 13.00 i de
14.00 a 17.00 hores excepte en aquelles empreses que haguessin pactat un altre amb anterioritat a la data d’efectes, o
que pactin un altre de diferent. Tanmateix s’exclou d’aquest horari en els treballadors que realitzin la seva jornada a
torns i els que la realitzin en jornada nocturna.

L’horari de treball nocturn i no subterrani serà de 22.00 h a 6.00 h.
L’horari de treball a 3 torns, i no subterrani, sempre i quan no contravingui les ordenances municipals i la legislació
vigent, serà:

 • De 06.00 h a 14.00 h
 • De 14.00 h a 22.00 h
 • De 22.00 h a 06.00 h

L’horari de les oficines fixes, a manca de pacte a les empreses, serà de 8 h diàries i 40 h setmanals, amb un horari
general de l’empresa a determinar sota els següents paràmetres:

 • Inici matí de 08.00h a 09.30 h
 • Fi matí de 13.00h a 14.30 h
 • Inici tarda de 15.00h a 16.30 h
 • Fi tarda de 18.00 a 20.00 h

Seguidament, s’acorda autoritzar en el secretari, el Sr. Jordi Altafaja Diví, per que dugui a terme la seva presentació i
registre davant de l’Autoritat Laboral competent, i posterior publicació en el Diari Oficial de la Generalitat.

Finalment i, no havent-hi més assumptes a tractar ni paraules demanades, el president aixeca la sessió, de la qual
s’estén la present acta que, en mostra de conformitat, és signada per tots els assistents


Archivos adjuntos/Descargar documentos:

Calendario Laboral 2013
Calendario Laboral 2013


Comentar el Artículo

Facebook        Google+        Sindicación RSSÁmbito Estatal-InterprovincialEstadísticas

Última actualización

Sábado 10 de septiembre de 2016

Publicación

2342 Artículos

Visitas

19 hoy
246 ayer
1771815 desde el principio