(Barcelona) Convenio Colectivo Oficinas de Farmacia (2011-2013)


Martes 20 de noviembre de 2012
por  Convenios Colectivos
popularidad : 5%  Visitas  5004
(Barcelona) Convenio Colectivo Oficinas de Farmacia (2011-2013) (EN VIGOR)


RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2012, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de
treball per a Oficines de farmàcia de la província de Barcelona, per als anys 2011-2013 (codi de conveni núm.
08003235011994)

"CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL PER A OFICINES DE FARMÀCIA DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA PER
ALS ANYS 2011-2013

CAPÍTOL I
Àmbit d’aplicació

És acordat pels interlocutors vàlids i representatius del sector d’oficines de farmàcia en l’àmbit territorial de la província
de Barcelona:

Part empresarial: Associació de Farmàcies de Barcelona (AFB).

Part social/sindical: CCOO i UGT.

Secció 1
Àmbits territorial, personal i funcional
Article 1. Àmbits Personal i Funcional.

El present Conveni regula les relacions i condicions de treball de tot el personal que treballa per compte d’altri a les
Oficines de Farmàcia de la Província de Barcelona, d’acord amb el que estableix l’article 1 del text refós de la Llei de
l’Estatut dels Treballadors.

Secció 2
Àmbit temporal: vigència i durada

Article 2. Àmbit Temporal: Vigència i Durada.

2.1 El present Conveni té una durada de tres anys, des de l’1 de gener de 2011 fins al 31 de desembre de 2013,
excepte els punts i/o matèries per als quals les parts determinin una altra vigència o durada concreta i expressament.

2.2 Aquest Conveni s’ha d’entendre automàticament prorrogat per períodes successius d’1 any si en la data de la seva
fi, el 31 de desembre de 2013, o de qualsevol de les seves pròrrogues no se n’ha sol·licitat la rescissió o revisió en
forma legal. En el cas de denúncia del Conveni per part de qualsevol de les parts signants, aquesta s’ha de fer per
escrit, amb notificació fefaent a les altres parts signants, amb almenys 1 mes d’antelació a la data d’expiració de la seva
vigència inicial o de la de qualsevol de les seves pròrrogues.

2.3 Una vegada denunciat el Conveni en la forma expressada en l’apartat anterior, el seu contingut restarà vigent durant
un període màxim de dos anys a comptar des de la data de la seva expiració. Transcorregut el termini d’ultraactivitat
normativa aquí pactat, el Conveni decaurà legalment i s’aplicaran les previsions legals establertes amb caràcter general
per la legislació vigent.

Article 3. Vinculació a la totalitat.

3.1 Les condicions aquí pactades formen un tot orgànic i indivisible, i a l’efecte de la seva aplicació pràctica, han de ser
considerades globalment i en còmput anual. Per tant, el present Conveni esdevindrà nul i sense cap efecte, en la seva
totalitat, en el cas que les autoritats administratives o jurisdiccionals, en l’exercici de les competències que els són
pròpies, alterin o anul·lin algun o alguns dels seus articles o no n’aprovin tot el contingut.

3.2 No obstant això, en el cas que tingui lloc la declaració d’il·legalitat de tot o una part del present Conveni, la Comissió
Paritària d’Interpretació i Vigilància està obligada a reunir-se en el termini dels 30 dies següents de la notificació de la
declaració d’il·legalitat, amb la finalitat d’intentar arribar a un acord sobre les concretes matèries o qüestions que motivin
la ineficàcia parcial o total del Conveni, tot això a l’efecte d’intentar preservar una aplicació indivisible i única del
Conveni.

Article 4. Compensació i absorció.

4.1 Les millores econòmiques i d’una altra índole que puguin establir disposicions legals o reglamentàries actuals o
futures seran compensades i absorbides per les establertes, en conjunt i en còmput anual, en aquest Conveni.

4.2 Així mateix, ha d’operar la compensació i absorció en matèria retributiva per a totes les quantitats econòmiques
reconegudes i/o abonades o que les empreses abonin, o hagin abonat, als treballadors a compte del Conveni a partir de
l’1 de gener de 2011 o en cada any de vigència del present Conveni.

Article 5. Condició més beneficiosa i garantia personal.

Pel fet que són condicions mínimes les establertes en el present Conveni, s’han de respectar les condicions superiors
implantades amb anterioritat, examinades en conjunt i en còmput anual, i s’han de mantenir amb caràcter “ad personam”
mentre no siguin superades per les condicions establertes en aquest Conveni.

Així, en virtut d’allò establert en el paràgraf anterior, s’ha de respectar amb caràcter “ad personam”, concretament: la
jornada intensiva si s’escau; les vacances d’una durada superior per a grups professionals o individus; les millores de la
Seguretat Social i els valors superiors de les hores extraordinàries establerts per ús i costum.

Capítol II
Classificació del personal

Secció 1
Classificació funcional
Article 6.

La classificació del personal consignada en el present Conveni és purament indicativa i no obliga a tenir proveïdes totes
les places que s’enumeren si les necessitats i el volum de l’empresa no ho requereixen.

Article 7. Grups i Categories professionals.

El personal comprès en el present Conveni es classifica, per raó de les seves funcions professionals, en els grups i
categories següents:

Grup 1: Personal facultatiu de farmàcia.

a) Facultatiu: Comprèn els qui, en possessió del títol de doctor o llicenciat en farmàcia, exerceixen a la farmàcia els
serveis professionals per als quals estan legalment capacitats.."


Archivos adjuntos/Descargar documentos:

PDF - 276.5 KB
PDF - 276.5 KB


Comentar el Artículo

Facebook        Google+        Sindicación RSSÁmbito Estatal-InterprovincialEstadísticas

Última actualización

Sábado 10 de septiembre de 2016

Publicación

2342 Artículos

Visitas

14 hoy
358 ayer
1771564 desde el principio